CASA VERDE FOTOVOLTAICE

CASA VERDE. Program de finanțare a Administrației Fondului pentru Mediu, pentru instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice.

Prin alegerea alimentării casei cu propria energie electrică produsă de un sistem fotovoltaic bine dimensionat veți reduce considerabil factura și nivelul dioxidului de carbon din atmosferă.
Devenind producător și consumator de energie electrică (prosumator) veți avea avantajul de a consuma prioritar propria energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice.

N POWER SERVICES este validată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice de producere a energiei electrice din anul 2019, fiind la data prezentei singura firmă validată din Curtea de Argeș.

 • Programul CASA VERDE – finanțează prin Administrația Fondului pentru Mediu – instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională (sisteme ON GRID).
 • Finanțarea este destinată exclusiv consumatorilor casnici- persoanelor fizice.
 • Finanțarea asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu va fi de maxim 90% din valoarea sistemului de panouri fotovoltaice în cuantum de până la 20.000 de lei.
 • Puterea sistemului de panouri fotovoltaice instalat poate fi de minim 3 kWp.
 • Sisteme între: 3 – 10 kWp.
 • Facturi curente/lună: 250 – 1000 lei.
 • Suprafață necesară: 15 – 50 mp.
 • Este destinată caselor rezidențiale, caselor de vacanță, cabanelor, agroturismului.

Condiții generale de eligibilitate pentru solicitările de finanțare prin Programul CASA VERDE

 1. Persoane fizice cu domiciliul în România.
 2. Proprietari ai imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice.
 3. Imobilul pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice – terenul și construcția trebuie să aibă documentație cadastrală, să fie intabulate și notate în Cartea Funciară.
 4. Dacă sunt mai mulți proprietari, este nevoie de acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semnează pe cererea de finanțare).
 5. Imobilul în cauză nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau revendicări.
 6. Să nu fie obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local ale solicitanților de finanțare.

Documente necesare în vederea finanțării instalării de sisteme de panouri fotovoltaice conform Agenției Fondului pentru Mediu

 • cererea de finanţare în original completată integral conform Ghidului A.F.M
 • actul de identitate al solicitantului și coproprietarilor
 • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie/teren pe care se va implementa proiectul
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul si de la autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul